Adatvédelmi politika

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) történő megfeleléshez kapcsolódóan a

ClinTrial Audit Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyszerkereskedelmi Kft.

kiemelten fontosnak tartja meghatározni, milyen szempontok szerint kívánja biztosítani, hogy minden tekintetben eleget tehessen ezen Rendelet rendelkezéseinek.

Az új szabályozási környezetre tekintettel elkötelezettek vagyunk az olyan megoldások, eljárásrendek kialakítása és működtetése iránt, amelyek biztosítják a GDPR-ból fakadó előírásoknak történő megfelelést.

Mindent megteszünk azért, hogy dolgozóink és ellátottjaink, illetve partnereink és minden más érintett is megfelelő ismeretekkel rendelkezhessen a személyes adataik általunk történő kezeléséről és az arra irányadó szabályokról, továbbá annak érdekében, hogy minden érintett megfelelően gyakorolhassa a személyes adataihoz fűződő jogokat.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a személyes- és egészségügyi adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen GDPR-nak, az Infotv.-nek, valamint az Eütv.-nek és Eüak.-nak megfelelően kezeljük, és az érintettek adatvédelmi jogait tiszteletben tartsuk.

Szigorú szabályok szerint működő szolgáltató vagyunk, és a személyes- és egészségügyi adatok kezelése szakmai titoktartásra kötelezett munkatársaink felelőssége mellett történik.

Elkötelezettek vagyunk továbbá annak biztosításában, hogy az általunk kezelt személyes és különleges adatokat a megfelelő biztonsági technológiák felhasználásával és eljárásrendek útján védjük az illetéktelen hozzáféréstől.

Ennek megfelelően pl. mind a belső szabályozó dokumentumokkal, mind a szerződéses kapcsolatokban törekszünk annak garantálására, hogy a személyes adatokhoz kizárólag azok az illetékes személyek -és ők is csak olyan mértékben- férhessenek hozzá, akiknek és amilyen mértékben az az adott feladat ellátásához feltétlenül szükséges.

Igyekszünk kiemelt figyelmet fordítani arra is, hogy olyan partnerekkel működjünk együtt, akik biztosítják a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak történő megfelelést, valamint az érintettek jogainak védelmét.

Az adatkezeléseink kapcsán felhívjunk a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelő hozzájárulása alapján kezel, az adott szolgáltatás nyújtása feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül nem tudnánk az adott szolgáltatást nyújtani.

Hiszünk abban, hogy a személyes adatok fenti szempontok szerint történő kezelése is hozzájárul ahhoz, hogy a ClinTrial Audit Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyszerkereskedelmi Kft. megfelelő színvonalon tudja szolgáltatását nyújtani.

Debrecen, 2018. május 25.